top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN | INTERIEURSTYLISTEN

 

1. Definities

1.1     Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurstylist.

1.2     Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurstylist – opdrachtgever.

1.3     Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurstylist.

1.4  Interieurstylist: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

1.5     Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.6     Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurstylist tot stand is gekomen.

1.7     Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurstylist heeft verleend.

1.8     Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.9     Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

 

2. Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en interieurstylist.

2.2     Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de interieurstylist in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.

2.3    Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4     Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5     De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6     Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieurstylist is overeengekomen.

2.7    Ook al verlangt de interieurstylist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt de interieurstylist het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3. De aanbieding

3.1     Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de interieurstylist zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

3.2     De interieurstylist kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3     De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.4     De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.5     Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de interieurstylist daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als de interieurstylist dat aangeeft.

3.6     Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

4. De opdracht

4.1     De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurstylist zijn overeengekomen.

4.2     Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor zover mogelijk en relevant over:

 

 • de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

 • het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;

 • het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert;

 • een betalingsschema;

 • een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, exclusief BTW;

 • op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt; hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).

 

4.3     De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.

4.4     Het staat opdrachtgever en interieurstylist vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.5     De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6     De interieurstylist bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4.7     Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.8     Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurstylist.

4.9    Verricht de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

4.10    Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.

4.11    Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als

 

 • er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;

 • er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen;

 • de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;

 • extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

 

4.12    Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.

4.13    Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan de interieurstylist onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurstylist hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurstylist is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

5. Verplichtingen van de interieurstylist

5.1     De interieurstylist neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De interieurstylist zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

5.2    De interieurstylist is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurstylist weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3     De interieurstylist houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4     De interieurstylist houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

5.5     De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

5.6   De interieurstylist deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn de interieurstylist te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

 

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1     De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurstylist vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2     De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan de interieurstylist ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieurstylist gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3     De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurstylist produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

6.4     De opdrachtgever is verplicht de interieurstylist te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5   De opdrachtgever stelt de interieurstylist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

6.6      De opdrachtgever verricht de aan de interieurstylist verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7     De opdrachtgever vrijwaart de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurstylist toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurstylist zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is de interieurstylist gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurstylist hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.8     De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1     De interieurstylist is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming bij het advies en b) de opdrachtgever de interieurstylist schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld voor het advies en c) de interieurstylist de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld in het advies.

7.2     Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet-en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

7.3 Schade of nalatigheid door de aanbevolen partijen in het advies (derden) valt niet onder de aansprakelijkheid van de interieurstylist, maar onder de aansprakelijkheid van het bedrijf dat de opdracht heeft uitgevoerd. 

7.4     Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurstylist tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen betreft het advies, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.5     Is de interieurstylist volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

7.6    De door de interieurstylist te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief BTW. Heeft de interieurstylist een aansprakelijkheidverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

7.7     De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij de interieurstylist protesteert.

7.9     De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van een jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.

7.10     De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan twee jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.11   Elke aansprakelijkheid van de interieurstylist vervalt na twee jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.12   Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1     Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

8.2     De opdrachtgever is gehouden het honorarium 50% van betreffende offerte te voldoen wanneer sprake van: De op schrift bevestigde afspraak met betrekking tot het interieur en/of styling advies tussen 24u en 12u voor aanvang wordt afgezegd of gewijzigd door de opdrachtgever.

8.3     De opdrachtgever is gehouden het honorarium 100% van betreffende offerte te voldoen wanneer sprake van: De op schrift bevestigde afspraak met betrekking tot het interieur en/of styling advies korter dan 12uur voor aanvang wordt afgezegd of gewijzigd door de opdrachtgever.

8.4     De opdracht wordt opgezegd door een aan de interieurstylist gerichte schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging alsmede de datum waarop de opzegging ingaat, is opgenomen.

 

9. Eigendoms-en auteursrecht van de interieurstylist

9.1     Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurstylist. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de interieurstylist hiertoe bevoegd.

9.2     De interieurstylist heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Benelux wet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.3     In het kader van de opdracht door de interieurstylist tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover de interieurstylist heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

9.4     Ook nadat de interieurstylist toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:

 

 • zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;

 • zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;

 • zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.

 

9.5     De interieur stylist heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de interieurstylist toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.

9.6     De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van de interieurstylist uit te voeren. Pas na overleg met de interieurstylist kan hij hiervan afwijken. De interieurstylist wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

9.7     De interieurstylist mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

9.8     De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van de interieurstylist opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

 

10. Financiële bepalingen

10.1    Het honorarium is de vergoeding die de interieurstylist toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief BTW.

10.2    Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

10.3    Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de interieurstylist en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door de interieurstylist bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

10.4    Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van de interieurstylist verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.5    Als de interieurstylist met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de interieurstylist te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6    Voor wijzigingen die de interieurstylist moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van de interieurstylist, leiden in overleg tot herziening van de kosten.

10.7    Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan de interieurstylist, dan is de opdrachtgever verplicht de interieurstylist het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.

10.8    De interieurstylist factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

10.9    De interieurstylist heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

10.10    De factuur van de interieurstylist is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.

10.11    De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur, tenzij anders overeengekomen.

10.12    Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de interieurstylist, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De interieurstylist heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

10.13    Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieurstylist gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

10.14    Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurstylist verschuldigd is uit hoofde van de aan de interieurstylist verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van de interieurstylist bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

10.15    Alle door de interieurstylist gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1    Op de opdracht tussen opdrachtgever en interieurstylist is Nederlands recht van toepassing.

11.2    Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieurstylist wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

versie. 1.2

bottom of page